Bên mời thầu cần biết (14-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý … phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/10/2015. Trong đó, có 03 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; … phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (14-10-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý … phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/10/2015. Trong đó, có 03 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; … phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Hương mạc (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/10/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, UBND xã Sông Xoài (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/10/2015 đến ngày 29/10/2015. Đơn vị này cần biết, đối với lựa chọn gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Sông Xoài (huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) và UBND xã Minh Tâm (huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh