Bên mời thầu cần biết (11-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 256 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/03/2015. Trong đó, có 253 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/03/2015); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (11-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 256 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 10/03/2015. Trong đó, có 253 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/03/2015); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA các công trình xây dựng cơ bản thị xã Kiến Tường dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/03/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, UBND xã Yên Mông (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 16/03/2015 đến ngày 23/03/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ mời thầu.

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Châu Thành A (tỉnh Hậu Giang) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh