Bên mời thầu cần biết (ngày 19/02/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/02/2013)

31/08/2014 - 00:41
Ngày 18/02/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 75 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 70 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/02/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 29/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 29/7/2013)

31/08/2014 - 00:35
Ngày 26/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 199 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 189 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 29/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/5/2013)

31/08/2014 - 00:09
Ngày 15/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 154 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/5/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 21/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 21/7/2014)

30/08/2014 - 23:58
Ngày 18/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 112 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 108 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 21/7/2014); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 2/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 2/4/2014)

30/08/2014 - 19:57
Ngày 01/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 158 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 156 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 02/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/10/2013)

30/08/2014 - 17:13
Ngày 16/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 138 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 134 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 1/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 1/10/2013)

30/08/2014 - 17:09
Ngày 30/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 207 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 203 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 01/10/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 16/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 16/9/2013)

30/08/2014 - 16:17
Ngày 13/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 143 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 137 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 16/9/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 06/12/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 06/12/2012)

30/08/2014 - 15:17
Ngày 05/12/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 183 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 166 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 06/12/2012); 17 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 09/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 09/7/2013)

30/08/2014 - 14:02
Ngày 08/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 176 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 166 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/7/2013); 10 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 4/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 4/9/2013)

30/08/2014 - 12:46
Trong các ngày 29, 30/8 và 03/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 326 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 318 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/9/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 04/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 04/01/2013)

30/08/2014 - 11:41
Ngày 03/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 130 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 119 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 04/01/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/9/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/9/2013)

30/08/2014 - 11:26
Ngày 09/9/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 166 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/9/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên Mời thầu cần biết (ngày 12/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 12/11/2012)

30/08/2014 - 11:18
Ngày 09/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 224 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 12/11/2012; 18 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 05/3/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 05/3/2013)

30/08/2014 - 10:44
Ngày 04/3/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 109 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 98 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 05/3/2013); 11 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.