Bên mời thầu cần biết (ngày 03/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 03/7/2013)

31/08/2014 - 09:50
Ngày 02/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 156 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 139 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 03/7/2013); 17 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 20/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 20/8/2013)

31/08/2014 - 09:50
Ngày 19/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 160 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 20/8/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/12/2013)

31/08/2014 - 09:22
Ngày 10/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 163 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/5/2013)

31/08/2014 - 09:21
Ngày 29/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 164 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/5/2013); 9 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 17/01/2013)

31/08/2014 - 09:10
Ngày 16/01/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 87 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 79 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 17/01/2013); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/11/2013)

31/08/2014 - 09:09
Ngày 18/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 137 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 132 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/11/2013); 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
 Bên Mời thầu cần biết (ngày 07/11/2012)

Bên Mời thầu cần biết (ngày 07/11/2012)

31/08/2014 - 07:57
Ngày 06/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 233 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 07/11/2012; 27 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/11/2013)

31/08/2014 - 07:51
Ngày 08/11/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 153 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 146 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/11/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/6/2014)

31/08/2014 - 07:48
Ngày 9/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 177 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 174 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/6/2014); 3 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

Khuyến khích tư nhân đấu thầu khai thác tuyến xe buýt

31/08/2014 - 07:29
UBND TP.HCM vừa chấp thuận về mặt chủ trương đề án Đầu tư hệ thống xe buýt giai đoạn 2012 - 2015. Theo đó, trong giai đoạn này, Thành phố sẽ tập trung đầu tư trang bị toàn bộ xe buýt mới hiện nay, kêu gọi các thành phần kinh tế tập trung đầu tư hệ thống xe buýt xanh, thân thiện với môi trường bằng các chính sách và cơ chế ưu đãi mới. TP.HCM cũng sẽ xem xét lại toàn bộ quy trình, cơ chế đấu thầu khai thác tuyến xe buýt trên địa bàn nhằm tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tư nhân tham gia.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/1/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 07/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 81 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 78 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/01/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 13/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 178 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 175 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 19/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 19/5/2014)

31/08/2014 - 06:59
Ngày 19/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 183 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 19/5/2014); 8 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/5/2014)

31/08/2014 - 06:58
Ngày 09/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 174 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/5/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 15/4/2014)

31/08/2014 - 06:58
Ngày 14/4/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 165 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 163 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 15/4/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 7/5/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 7/5/2014)

31/08/2014 - 06:55
Ngày 06/5/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 147 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 145 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 07/5/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 22/11/2012)

Bên mời thầu cần biết (ngày 22/11/2012)

31/08/2014 - 06:46
Ngày 21/11/2012, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 218 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 202 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra ngày 22/11/2012; 16 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/7/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/7/2014)

31/08/2014 - 06:30
Ngày 8/7/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 134 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 129 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 9/7/2014); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/12/2013)

31/08/2014 - 06:21
Ngày 11/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 127 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/12/2013); 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.