TP. HCM: Bổ sung các dự án cần thu hồi đất

Theo quy định của Luật Đất đai, UBND TP. HCM đã có Tờ trình số 6872/TTr-UBND ngày 29/11/ 2016 và số 6998/TTr-UBND ngày 05/12/2016, trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và danh mục các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017 cấp huyện.
Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung 2 dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ.
Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung 2 dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ.

Theo đó, căn cứ Nghị quyết số 122/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố khóa IX, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ đã hoàn chỉnh hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2017, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định.

Trong quá trình thẩm định, Sở Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ báo cáo có phát sinh các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, đất trồng rừng cần triển khai trong năm 2017 cần phải trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thông qua để bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Cần Giờ, trình duyệt trong thời gian tới.

Đồng thời, UBND Thành phố rà soát và trình Hội đồng nhân dân thành phố bổ sung 2 dự án trên địa bàn huyện Cần Giờ vào danh mục các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích đất rừng.

Đối với dự án Trạm Kiểm Lâm An Thới Đông, diện tích 0,04ha, được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua trong biểu danh mục dự án có thu hồi đất tại Nghị quyết 122/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016, nhưng qua rà soát, đây là dự án có chuyển mục đích đất rừng, do đó bổ sung dự án vào danh mục dự án có chuyển mục đích đất rừng.

Đối với dự án Xây dựng đường vào Đồn và Trạm Biên phòng Cần Thạnh 558, diện tích 0,46ha, trước đây đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất 2016 đã được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua danh mục dự án có thu hồi đất tại  Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2015. Tuy nhiên, Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ không đăng ký chuyển tiếp từ năm 2016; do đó bổ sung vào danh mục thu hồi đất năm 2017.


Reatimes.vn